Cíle a aktivity

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj vzdělávání prostřednictvím inovace stávajících akreditovaných prezenčních a kombinovaných studijních programů s komponentou ICT na FEKT VUT v Brně. Cílem je zvýšení rozsahu a kvality předkládaného obsahu jednotlivých kursů a současná eliminace zvýšené náročnosti studia pomocí kvalitních výukových materiálů. Rozvoj má být soustředěn na komplexní inovaci a vytvoření zcela nových výukových materiálů s přidanou hodnotou, především na vytváření a následné poskytování videopřednášek a videocvičení k jednotlivým kursům online. Dalším významným cílem je odstranění pomyslné komunikační bariéry mezi studenty a vyučujícími a také mezi studenty vzájemně, která je v současné době typická nejen pro distanční formu výuky. Tento problém bude řešen prostřednictvím videokonferenčních služeb integrovaných do e-learningového systému VUT v Brně jako nové didaktické metody. Videokonferenční služby umožní efektivní audiovizuální spojení mezi vyučujícím a studentem či studenty nebo mezi studenty vzájemně.

Klíčové aktivity projektu

  • Propagace studijních programů se zaměřením na ICT a podpora navyšování cílové skupiny
  • Restrukturalizace obsahu a využití nových forem výuky
  • Podpora dalšího rozvoje inovačního potenciálu akademických pracovníků a jejich vzdělávání
  • Naplnění obsahu jednotlivých kursů (přednášky, cvičení)
  • Tvorba výukových materiálů s přidanou hodnotou
  • Zavedení nových forem výuky a podpora distančního vzdělávání
  • Statistické vyhodnocení a analýza úspěšnosti projektu