Základní informace

Název projektu:
Inovace prezenčních a kombinovaných studijních programů prostřednictvím nových interaktivních a multimediálních forem výuky

Operační program: CZ 1.07 Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ 1.07/2.2.00/28.0098
Příjemce projektu: Vysoké učení technické v Brně
Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Trvání projektu: 1.05.2012 – 30.04.2015

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na rozsáhlou inovaci náplně a zavedení nových způsobů prezenčního a kombinovaného vzdělávání na FEKT VUT v Brně v oblasti ICT. Budou inovovány kurzy určené pro prezenční a kombinované studium prostřednictvím multimediálních a interaktivních forem výuky. Budou vytvořeny sylaby kursů, elektronické výukové materiály s přidanou hodnotou, harmonogramy a náplně pro e-learningový systém VUT v Brně. Tyto nové výukové prostředky budou vytvořeny s důrazem na zvýšení kreativity a samostatnosti studentů, na kvalitní způsob distančního vzdělávání srovnatelný s jeho prezenční formou. Distanční způsob vzdělávání se bude mimo jiné opírat o pokročilé videokonferenční služby. Budou provedena školení akademických pracovníků pro zvýšení odborné kompetence ve specifických oblastech ICT a v postupech vytváření moderních výukových materiálů. Výsledkem projektu bude zvýšení odborné úrovně cílových skupin a díky videokonferenční podpoře také zvýšení dostupnosti nových forem vzdělávání.

Důležité monitorovací indikátory

  • Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů-vzdělávacích programů VŠ: 40
  • Počet nově vytvořených/inovovaných. produktů s komponentou ICT: 32