KKEZ: Konstrukce elektronických zařízení

Ukázka videopřednášky
Garant: prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
Zkratka: KKEZ
Rozsah: 39P – 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: kombinovaný

Stručný popis

Seznámit se s praktickými zásadami konstrukce elektronických přístrojů a zařízení jak po stránce elektrické, tak i mechanické. Předmět je prakticky vhodný  pro všechny obory bakalářského studia, protože přibližuje skutečnou práci návrháře a konstruktéra elektronických přístrojů a zařízení.

Popis předmětu

Zájemce získá konkrétní aplikační poznatky z konstrukce elektronických přístrojů, které se jinak získávají delší praxí ve vývoji. Přitom je kladen důraz na pochopení fyzikální podstaty parazitních jevů tak, aby poznatky bylo možné aplikovat i na jiné případy. Naučí se předvídat a odhalovat řadu problémů, které vznikají při vývoji nových přístrojů a to jak v části elektrické, tak i v oblasti mechanické konstrukce. Absolvent bude schopen navrhnout napájecí rozvody a jejich blokování, realizovat stínění kritických částí zařízení, bude umět aplikační zásady pro různé elektronické obvodové prvky. Bude obeznámen s principy návrhu konstrukčního řešení přístrojové skříně včetně rozvržení ovládacích a indikačních prvků na předním panelu. Bude obeznámen s návrhem chlazení výkonových prvků včetně odvodu tepla z přístrojových skříní. Naučí se metodiku oživování elektronických systémů.

Obsah předmětu (anotace):

Konstrukce a vlastnosti signálových spojů, napájecí zdroje a rozvody - odrušení a zemní smyčky. Parazitní jevy a jejich potlačení - vazby u vstupních a výstupních obvodů, parazitní kapacity a indukčnosti, termoelektrické napětí, přepětí na indukční zátěži, odrazy na vedení, přeslechy. Stínění proti elektrickému a magnetickému poli, ekvipotenciální stínění. Výběr součástek a aplikační doporučení - diskrétní prvky, operační zesilovače, komparátory, elektronické spínače, A/D a D/A převodníky, vzorkovače s pamětí, číslicové obvody, mikroprocesory. Mechanická konstrukce: řídicí, ovládací a indikační prvky - rozmístění na předním panelu, konstrukce přístrojových skříní, odvod tepla, termostaty. Plošné spoje, plošné drátové spoje, připojování vodičů a součástek. Bezpečnostní požadavky na konstrukci přístrojů. Metodika oživování elektronických přístrojů.

Sylabus

1. Konstrukce signálových spojů
2. Konstrukce napájecích zdrojů a rozvod napájení
3. Rozvody společného vodiče - země
4. Parazitní jevy a jejich potlačení
5. Stínění elektrického pole, magnetického pole, ekvipotenciální stínění
6. Výběr součástek a aplikační zásady
6.1 Pasivní prvky
6.2 Operační zesilovače
6.3 Komparátory
6.4 Převodníky A/D a D/A
6.5 Číslicové obvody TTL
6.6 Číslicové obvody CMOS
7. Mechanická konstrukce
7.1 Ovládací a indikační prvky a jejich rozmístění
7.2 Typy přístrojových skříní
7.3 Odolnost zařízení vůči různým prostředím
7.4 Odvod tepla ze součástek a z přístrojových skříní
7.5 Teplotní stabilizace (termostaty)
8. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
9. Oživování přístrojů
9.1 Hledání závad v analogových obvodech
9.2 Hledání závad v číslicových obvodech