LTIN: Teoretická informatika

Ukázka videopřednášky
Garant: Ing. Radim Burget, Ph.D.
Zkratka: LTIN
Rozsah: 26P – 39C
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: povinný
Typ studia: kombinovaný

Stručný popis

Poskytnout teoretické znalosti o získávání, zpracování a sdílení informací v komunikačních systémech, dále o struktuře, chování a vzájemné interakci těchto systémů.

Popis předmětu

Absolventi jsou schopni návrhu a implementace různých forem abstraktních datových typů a jeho aplikaci na řešení konkrétních problémů: lineární, stromové a grafové datové struktury, hledání v datových strukturách, genetické algoritmy.

Obsah předmětu (anotace):

Teoretické modely, orientované a neorientované grafy, způsoby reprezentace grafu. Deterministické a nedeterministické automaty. Datové struktury a objekty. Paralelní, sekvenční a náhodné algoritmy. Systémy hromadné obsluhy. Distribuované algoritmy. Stochastické procesy. Optimalizace, genetické algoritmy. Vizualizace a vyhledávání informací. Teorie zabezpečení dat - kryptografie, steganografie.

 

Sylabus

1. Reprezentace informace, objektově orientovaný návrh
2. Reprezentace informace, úvod do datových struktur
3. Spočitatelnost, složitost a teorie automatů
4. Reprezentace informace - lineární datové struktury a řazení
5. Reprezentace informace - stromové datové struktury
6. Reprezentace infomace - teorie grafů
7. Zpřístupnění informace - kostra grafu
8. Zpřístupnění informace - hledání cesty v grafu
9. Zpřístupnění informace - dolování znalostí z báze dat
10. Zpřístupnění informace - rozhodovací stromy
11. Zpřístupnění informace - genetické algoritmy
12. Zpřístupnění informace - genetické programování
13. Vícevláknové výpočty, paralelizace
14. Závěrečná zkouška