BVST: Vysokofrekvenční technika a antény

Obrázek vystihující předmět
Garant: prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
Zkratka: BVST
Rozsah: 39P – 13L – 13C
Zařazení: Bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční studium

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vysokofrekvenční techniky a jejími aplikacemi v komunikačních systémech, vysvětlit teorii šíření elektromagnetických vln a popsat principielně i prakticky problematiku antén.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • popsat parametry cívky a kondenzátoru ve vysokofrekvenčním obvodu
 • vysvětlit funkci a parametry sériového a paralelního rezonančního obvodu
 • pracovat se Smithovým diagramem
 • vysvětlit princip funkce jednotlivých vysokofrekvenčních bloků (zesilovač, směšovač, modulátor, demodulátor, oscilátor)
 • definovat parametry vysokofrekvenčního zesilovače s nízkou úrovní signálu
 • navrhnout linearizovaný vysokofrekvenční zesilovač podle zadaných parametrů
 • provést výpočtem odhad parametrů vysokofrekvenčního výkonového zesilovače
 • nakreslit a popsat základní zapojení zpětnovazebních LC oscilátorů
 • nakreslit a popsat princip funkce syntezátoru s PLL
 • vysvětlit principy šíření elektromagnetických vln
 • popsat funkci a parametry dipólové antény a nakreslit jeho vyzařovací charakteristiky
 • definovat a vypočítat zisk dané antény

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na objasnění základních principů z oblasti vysokofrekvenční techniky a antén. Úvod je věnován popisu vysokofrekvenčních vlastností základních obvodových prvků. Následuje popis a návrh základních funkčních bloků vysokofrekvenčních komunikačních systémů (zesilovače, směšovače, modulátory, demodulátory, oscilátory). Další část řeší šíření elektromagnetických vln ve volném prostoru  a podél vedení, popisuje různé mechanizmy a efekty ovlivňující šíření. V následující části je probráno vyzařování energie do prostoru, jsou popsány základní typy antén a jejich parametry. Poslední část je věnována úvodu do mikrovlnné techniky.

Sylabus

1. Základní prvky a obvody vysokofrekvenční techniky
2. Vysokofrekvenční zesilovače
3. Návrh malosignálového linearizovaného vysokofrekvenčního zesilovače
4. Směšovače
5. Modulátory, demodulátory
6. Generátory signálů – oscilátory
7. Generátory signálů – syntezátory
8. Teorie elektromagnetického pole
9. Šíření elektromagnetických vln
10. Antény
11. Parametry antény
12. Přenosová vedení
13. Mikrovlnná technika