BZSG: Základy počítačové sazby a grafiky

Ukázka videopřednášky
Garant: Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
Zkratka: BZSG
Rozsah: 39P – 26C
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Stručný popis

Získat přehled v principech rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazů. Seznámit se s programem Photoshop jako konkrétním zástupcem editorů rastrové grafiky. Naučit se základní principy a postupy při přípravě grafických prezentačních materiálů, i s ohledem na technologii tisku. Seznámit se se základy typografie, dále se specifiky českých textů a s pravidly při sazbě technické a matematické literatury. Naučit se základům praktické sazby technického dokumentu pomocí systému LaTeX.

Popis předmětu

Studenti

 • porozumí základním principům rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazu,
 • naučí se základním lineárním a zejména nelineárním úpravám obrazu pro potřeby publikování,
 • naučí se optimální redukci barevného obrazu (rozlišení, komprese, ICC barevný profil) z hlediska tiskové kvality, ekonomie a objemu dat,
 • pochopí moderní technologie používané při kompresi obrazů a naučí se je využívat,
 • porozumí typografickým zásadám při tvorbě dokumentů a naučí se správné sazbě českých textů,
 • naučí se používat program Photoshop pro úpravu rastrových grafických dat, program InDesign a systém LaTeX pro sazbu technických textů (což vytvoří dobrý předpoklad např. pro kvalitní zpracování bakalářské, diplomové práce),
 • dozví se o formátech používaných v tištěném a elektronickém publikování (WWW).

Obsah předmětu (anotace):

Předmětem výuky tohoto kurzu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (obecně příprava a produkce prezentačních materiálů, orientace a základní kvalifikace pro práci v grafickém studiu a tiskárně, sazba bakalářské, diplomové práce, dokumentace k vytvořenému programu apod.). V oblasti elektronické sazby se studenti seznámí zejména se systémy LaTeX a částečně Adobe InDesign, v oblasti praktického zpracování grafiky je předmět zaměřen na zvládnutí základů Adobe Photoshop. Cvičení jsou využita pro seznámení se software používaným při návrhu, tvorbě a organizaci dokumentů.

Sylabus

 1. Úvod. Vymezení předmětu. Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová vs. bitmapová grafika. Principy editace a zobrazování vektorové grafiky. Rasterizace. Vzorkování spojitého obrazu, aliasing.
 2. Barevné prostory (RGB, CMYK, Lab) a jejich souvislosti. Správa barev. Redukce barevného prostoru, duplex, monochromatický obraz. Způsoby ukládání drojrozměrných dat, grafické formáty.
 3. Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu (LZW, JPEG, JPEG2000).
 4. Sken - rotační, plochý. Parametry a třídy skenerů. Technická fotografie - teorie. Lineární a nelineární zpracování obrazu - jas, kontrast, histogram, dvojrozměrná filtrace.
 5. Cyklus přípravy a ladění dokumentů v dávkových systémech, analogie s vývojem programů.
 6. Logická vs. vizuální struktura dokumentu. Značkování. Značkovací jazyky, SGML, XML+XSLT, MathML, HTML, CSS.
 7. Principy knižního designu. Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie. Pravidla sazby. Specifika sazby českých textů. Specifika designu na WWW.
 8. Typy a formáty písem, způsoby reprezentace a designu písem. Bézierovy křivky.
 9. Sázecí systémy. TeX/LaTeX jako příklad dávkového systému. Historie TeXu. Adobe InDesign jako příklad WYSIWYG systému.
 10. Základy předtiskové přípravy. Jazyk Postscript, Bounding Box. Formát PDF - Portable Document Format. Adobe Acrobat a možnosti elektronické korektury.
 11. Tiskové technologie. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. CtP technologie.
 12. Grafika v LaTeXu - interní i vkládání externí grafiky. Použití balíčků psfrag, pstricks apod. Balíček thesis pro kvalitní sazbu diplomových a bakalářských prací. Konverze TeXovských dokumentů do HTML. Publikování XML dokumentů pomocí TeXu.